Search
Close this search box.

BODEMSANERING

In een tijdperk waarin milieubewustzijn steeds essentiëler wordt, vormt bodemsanering (ook bekend als grondsanering) een cruciale dienst voor bedrijven die streven naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze dienst speelt een vitaal aandeel in het verwijderen van verontreinigingen uit de bodem.

Bottelier geeft u graag meer informatie over deze dienst, de betekenis van bodemsanering, de rol van bodemsaneerders en waarom een professionele benadering van groot belang is. Wij pakken deze projecten graag voor u aan! 

Bottelier biedt totaaloplossingen als het gaat om complexe sloopwerken.
Wij slopen binnen tijd en binnen budget, hierbij staat veiligheid qua prioriteit altijd op nr 1

Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor bodemsanering

Verontreinigingen in de bodem zijn in de loop der jaren op veel plekken ontstaan. Bottelier is gecertificeerd voor het verwijderen van verontreinigingen uit grond en grondwater door middel van het ontgraven van de verontreinigde grond en het onttrekken van het verontreinigde grondwater als onderdeel van de conventionele technieken.

Bottelier kan voor u ook het gehele traject van onderzoeken, aanvragen van de benodigde vergunningen, aanvullen van de sanering en het verzorgen van de benodigde milieukundige begeleiding regelen.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen die gesteld worden in de BRL (beoordelingsrichtlijn) vastgelegd in het certificaat SIKB-7000 protocol 7001 en 7004.

Wat is bodemsanering?

Bodemsanering, ook wel grondsanering genoemd, verwijst naar het proces van het reinigen, herstellen of verbeteren van de kwaliteit van de bodem. Dit is nodig wanneer de bodem is verontreinigd door schadelijke stoffen, zoals chemicaliën, zware metalen, oliën of andere verontreinigende stoffen. Het doel van bodemsanering is om de bodem te zuiveren en zo de schadelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te verminderen of te elimineren.

Bodemsanering kan verschillende technieken en methoden omvatten, afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging. Enkele veelvoorkomende methoden zijn het verwijderen van verontreinigde grond, biologische afbraak van verontreinigingen door micro-organismen, het insluiten van verontreinigingen met behulp van barrières, en het gebruik van chemische processen om verontreinigingen af te breken.

Dit proces is van groot belang om de ecologische balans te herstellen, de gezondheid van mens en dier te beschermen en te voldoen aan milieuvoorschriften. Het wordt vaak uitgevoerd door gespecialiseerde bodemsaneerders met kennis van milieuwetgeving en de juiste technieken om de bodem op een effectieve en veilige manier te saneren.

Waarom is bodemsanering noodzakelijk?

Bodemsanering is noodzakelijk om verschillende redenen, met als primaire doelstelling het herstellen van de kwaliteit van de bodem en het verminderen van schadelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid. Hier zijn enkele redenen waarom bodemsanering cruciaal is:

 1. Bescherming van de gezondheid: Bodemverontreiniging kan leiden tot de aanwezigheid van schadelijke stoffen die een bedreiging vormen voor de gezondheid van mens en dier. Door bodemsanering wordt de blootstelling aan deze stoffen verminderd of geëlimineerd, waardoor gezondheidsrisico’s worden beperkt.

 2. Milieubescherming: Verontreinigde bodem kan schadelijk zijn voor ecosystemen en de biodiversiteit aantasten. Bodemsanering draagt bij aan het behoud en herstel van de natuurlijke omgeving door schadelijke stoffen te verwijderen en het evenwicht in het ecosysteem te herstellen.

 3. Voldoen aan regelgeving: Veel landen hebben strikte milieuwetgeving die bedrijven verplicht om verontreinigde bodem te saneren. Het niet naleven van deze regelgeving kan leiden tot juridische consequenties en boetes.

 4. Herontwikkeling van grond: Verontreinigde grond kan belemmerend zijn voor de ontwikkeling van onroerend goed. Bodemsanering maakt het mogelijk om gebieden te herontwikkelen voor nieuwe doeleinden, zoals woningbouw, industriële projecten of recreatieve voorzieningen.

 5. Preventie van verspreiding van verontreinigingen: Onbehandelde bodemverontreiniging kan zich verspreiden naar nabijgelegen bodems, waterlichamen en lucht, waardoor het probleem groter wordt. Bodemsanering helpt de verspreiding van verontreinigingen te voorkomen en de impact op het bredere milieu te verminderen.

Kortom, bodemsanering is een essentiële praktijk om de gezondheid van mens en milieu te beschermen, om te voldoen aan regelgeving en om duurzaam gebruik van land mogelijk te maken.

De procedures van bodemsanering?

De procedures voor bodemsanering kunnen variëren afhankelijk van de aard en omvang van de bodemverontreiniging, lokale regelgeving en specifieke omstandigheden. Over het algemeen omvatten bodemsaneringsprocedures echter de volgende stappen:

 1. Vooronderzoek en Analyse: Voer een gedetailleerd vooronderzoek uit om de aard en omvang van de bodemverontreiniging te identificeren. Dit omvat bodemanalyses, het bepalen van de soorten verontreinigingen en de verspreiding ervan.

 2. Risicobeoordeling: Voer een risicobeoordeling uit om de potentiële gevaren voor mens en milieu in kaart te brengen. Dit omvat het bepalen van de blootstellingsroutes en het inschatten van de risico’s op basis van de geïdentificeerde verontreinigingen.

 3. Opstellen van een Saneringsplan: Ontwikkel een gedetailleerd saneringsplan op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek en de risicobeoordeling. Het plan moet specifieke saneringsdoelen, methoden en veiligheidsmaatregelen bevatten.

 4. Vergunningen en Toestemmingen: Verkrijg de vereiste vergunningen en toestemmingen van de relevante autoriteiten voordat met de feitelijke sanering wordt begonnen.

 5. Saneringstechnieken en -maatregelen: Implementeer de gekozen saneringstechnieken, die kunnen variëren van het verwijderen van verontreinigde grond tot het gebruik van biologische processen om verontreinigingen af te breken. Veiligheidsmaatregelen, zoals het instellen van werkzones en het dragen van beschermende kleding, zijn van cruciaal belang.

 6. Verwijdering van Verontreinigde Grond: Verwijder de verontreinigde bodem volgens de vastgestelde procedures. Dit kan onder meer het transporteren van de grond naar speciale stortplaatsen of verwerkingsfaciliteiten omvatten.

 7. Controle en Monitoring: Voer regelmatige controles en monitoring uit tijdens en na de sanering om de effectiviteit ervan te evalueren. Dit kan het nemen van bodemmonsters en het meten van concentraties van verontreinigingen omvatten.

 8. Herstel en Hergebruik van de Grond: Indien mogelijk, herstel de gesaneerde locatie voor gebruik. Dit kan betrekking hebben op het hergebruiken van de grond voor bepaalde doeleinden, afhankelijk van de lokale regelgeving en de bereikte saneringsdoelen.

Bodemsanering vereist vaak de betrokkenheid van gespecialiseerde professionals, waaronder bodemsaneerders, milieudeskundigen en ingenieurs, om ervoor te zorgen dat het proces veilig, effectief en in overeenstemming met de wetgeving wordt uitgevoerd.