Search
Close this search box.

CHROOM 6 SANERING

Chroom-6 is een carcinogene stof, bij hoge blootstelling kan de stof toxische effecten veroorzaken, zowel acuut als chronisch. Acute gevolgen zijn bijvoorbeeld schade aan luchtwegen en irritatie aan het neusslijmvlies bij inademen.

Niet iedereen heeft de expertise om chroom 6 veilig te verwijderen. Om gezondheidsrisico’s te minimaliseren, is het noodzakelijk om chroom 6 op een professionele en bovenal veilige manier te saneren.

Het is toegestaan om chroom 6 te verwijderen onder vergelijkbare voorwaarden als bij de verwijdering van asbest. Er worden strenge veiligheidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens het verwijderen van chroom 6 wordt voorkomen.

Bottelier biedt totaaloplossingen als het gaat om complexe sloopwerken.
Wij slopen binnen tijd en binnen budget, hierbij staat veiligheid qua prioriteit altijd op nr 1

Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor Chroom 6 sanering

Bottelier heeft als gecertificeerd bedrijf al meer dan 30 jaar ervaring in het milieukundig verwijderen diverse toepassingen. Voor aanvang wordt een chroom 6 verwijderingsplan opgesteld, nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt het werkgebied vrijgegeven door een onafhankelijk laboratorium. De resultaten worden vastgelegd in een rapportage waarmee kan worden aangetoond dat de chroom 6 op een correcte wijze zijn gesaneerd en dat er geen restanten zijn achtergebleven.

Chroom 6 vormt met name een gevaar wanneer de coating of verf wordt bewerkt, zoals bij schuren of stralen. Het is daarom essentieel dat de stof met uiterste zorg wordt verwijderd. Bij de detectie van chroom 6 wordt er een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld.

Daarna worden de chroombevattende oppervlakken zorgvuldig ontdaan van de gevaarlijke stof. Vervolgens wordt de ruimte grondig geïnspecteerd op mogelijke achtergebleven sporen. Een project wordt pas als voltooid beschouwd wanneer het chroom daadwerkelijk volledig is verwijderd.

Veiligheid staat centraal bij de verwijdering van chroom 6. Het waarborgen van de veiligheid, zowel voor u als voor uw omgeving, heeft de hoogste prioriteit. Daarom wordt er gewerkt volgens strikte veiligheidsvoorschriften. In de praktijk betekent dit dat op de betreffende binnenlocaties beschermende, luchtdichte kleding wordt gedragen. Bovendien wordt de gevaarlijke stof direct afgezogen om te voorkomen dat deze in de open lucht terechtkomt. Bij werkzaamheden in de buitenlucht wordt het materiaal aangepast om milieuschade te minimaliseren.

Wat is chroom 6?

Chroom 6, ook bekend als hexavalent chroom, is een chemische verbinding van chroom in de zeswaardige oxidatietoestand. Het staat bekend om zijn toepassingen in industriële processen, zoals roestwerende coatings, verf, leerlooien en corrosiepreventie. Chroom 6 wordt soms aangetroffen in bepaalde verven, coatings en metalen producten.

Hoewel het nuttig is in verschillende industriële toepassingen, staat chroom 6 erom bekend dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Blootstelling aan chroom 6 kan leiden tot gezondheidsproblemen, waaronder irritatie aan de ogen, huid en luchtwegen. Bovendien wordt chroom 6 als kankerverwekkend beschouwd. Daarom zijn er strikte veiligheidsmaatregelen en regelgevingen bij het omgaan met materialen die chroom 6 bevatten, vooral bij verwijderingsprocessen om blootstelling te minimaliseren en de gezondheid van mensen te beschermen.

Waarom is chroom 6 sanering noodzakelijk?

Chroom 6 sanering is noodzakelijk vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met blootstelling aan deze stof. Chroom 6, ook bekend als hexavalent chroom, wordt gebruikt in verschillende industriële toepassingen, zoals roestwerende coatings, verf, en corrosiepreventie. Bij blootstelling aan chroom 6 kunnen echter gezondheidsproblemen ontstaan.

Chroom 6 is bekend als een potentieel kankerverwekkende stof. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties chroom 6 kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder longkanker. Bovendien kan het ook irritatie veroorzaken aan de ogen, huid en luchtwegen.

Om deze gezondheidsrisico’s te minimaliseren, is het noodzakelijk om chroom 6 op een gecontroleerde en veilige manier te saneren. Professionele chroom 6 sanering omvat strikte veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de gevaarlijke stof zich verspreidt tijdens het verwijderingsproces. Dit kan onder meer het gebruik van beschermende kleding, afzuigsystemen en andere veiligheidsvoorzieningen omvatten.

Net zoals bij asbestsanering zijn er vaak specifieke regelgeving en protocollen voor chroom 6 sanering om ervoor te zorgen dat deze procedures veilig worden uitgevoerd en de blootstelling aan deze schadelijke stof tot een minimum wordt beperkt.

De procedures van chroom 6 sanering?

De procedures voor chroom 6-sanering variëren afhankelijk van de specifieke situatie en het type materiaal waarin chroom 6 aanwezig is. Over het algemeen omvatten de saneringsprocedures echter de volgende stappen:

  1. Inspectie en Inventarisatie: Een grondige inspectie van de locatie wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van chroom 6 te identificeren. Dit omvat vaak een gedetailleerde inventarisatie van materialen waarin chroom 6 is verwerkt.

  2. Risicobeoordeling: Er wordt een risicobeoordeling uitgevoerd om de omvang van de blootstellingsrisico’s te bepalen. Dit omvat het bepalen van de mate van beschadiging van materialen met chroom 6 en de potentiële blootstelling aan werknemers en omwonenden.

  3. Plan van Aanpak: Op basis van de inspectie en risicobeoordeling wordt een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld. Hierin worden de specifieke saneringsmaatregelen, veiligheidsvoorzieningen en tijdsplanning vastgelegd.

  4. Veiligheidsmaatregelen: Tijdens de sanering worden strikte veiligheidsmaatregelen genomen. Dit kan het dragen van beschermende kleding, het instellen van afgesloten werkruimtes, het gebruik van ademhalingsbescherming en het implementeren van afzuigsystemen omvatten.

  5. Verwijdering van Chroom 6: Chroom 6 wordt verwijderd op een gecontroleerde manier, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de vezels niet vrijkomen in de lucht. Het gebruik van natte methoden, afzuigsystemen en het vermijden van abrasieve processen helpen de verspreiding van chroom 6 te minimaliseren.

  6. Controle en Inspectie na Sanering: Na de sanering wordt de locatie grondig geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat alle chroom 6 volledig is verwijderd. Monsters en metingen kunnen worden uitgevoerd om de afwezigheid van chroom 6 te bevestigen.

  7. Afvalverwijdering: Chroom 6-houdend afval wordt volgens de geldende regelgeving en voorschriften afgevoerd. Dit kan betrekking hebben op specifieke procedures voor de behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval.

Tijdens het hele proces is het van cruciaal belang dat gekwalificeerde professionals met ervaring in chroom 6-sanering de procedures uitvoeren om de veiligheid van zowel de werknemers als het milieu te waarborgen. Lokale wet- en regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen en sanering moet strikt worden gevolgd.